Educación VIVA

Muses of FREE Education ··· Musas de la Educación VIVA ··· Muses de l’Educació VIVA 

The Muses Collection is a Project that was born in 2015, with Muses of FREE Education, as a result of my experience with the world of Free Education. This allowed me to believe in myself enough to dare to take out a first manual edition of the book. I want to emphasize that, thanks to coming into contact with this broader vision of life, it moved me deeply and gave me many new tools and a whole world to rediscover again.

[CAT] La col·lecció Muses és un projecte que va néixer el 2015, amb Muses de l’Educació VIVA, fruit de la meva experiència amb el món de l’Educació Lliure. Això em va permetre creure en mi mateix prou com per atrevir-me a treure una primera edició manual del llibre. Vull destacar que, gràcies al contacte amb aquesta visió més àmplia de la vida, em va commoure profundament i em va donar moltes eines noves i tot un món per redescobrir-ho de nou.

[CAST] La colección Musas es un proyecto que nació en 2015, con Musas de la Educación VIVA, fruto de mi experiencia con el mundo de la Educación Libre. Esto me permitió creer en mí mismo lo suficiente como para atreverme a sacar una primera edición manual del libro. Quiero destacar que, gracias al contacto con esta visión más amplia de la vida, me conmovió profundamente y me dio muchas herramientas nuevas y todo un mundo para redescubrir de nuevo.

Brief description of the project

Each book on the Muses collection open and close with my reflections as an author, around the concept I group in each book.

In between, my black and white cartoons are the thread of other people’s words. Texts that illustrate the vignettes and not the other way around. A work that defines me especially, because I don’t like being the only voice. Cooperation and diversity are part of my way of seeing the world.

[CAT] Breu descripció del projecte

Cada llibre de la col·lecció Muses obre i tanca amb les meves reflexions com a autora, al voltant del concepte que agrupo a cada llibre.

Entremig, les meves vinyetes en blanc i negre són el fil conductor de les paraules dels altres. Textos que il·lustren les vinyetes i no al revés. Una obra que em defineix especialment, perquè no m’agrada ser l’única veu. La cooperació i la diversitat formen part de la meva manera de veure el món.

[CAST] Breve descripción del proyecto

Cada libro de la colección Musas abre y se cierra con mis reflexiones como autor, alrededor del concepto que agrupo a cada libro.

En medio, mis viñetas en blanco y negro son el hilo conductor de las palabras de otros. Textos que ilustran las viñetas y no al revés. Una obra que me define especialmente, porque no me gusta ser la única voz. La cooperación y la diversidad forman parte de mi manera de ver el mundo.

A %d blogueros les gusta esto: