Maternidad EMPODERADA

Musas de la Maternidad EMPODERADA ··· Muses de la Maternitat EMPODERADA ··· Muses of EMPOWERED Maternity

[ENG] Muses of EMPOWERED Motherhood  is the second book because of a series of causalities. Naturally it would be this first, since I have always thought that the hen came before the egg. In this work I bring tools and recognition to mothers, the origin of humanity, the upbringing of future societies in pure gestation. Fortunately, this life-creating task has great companions who respect it and that touches me especially, since I’m a doula myself.

[CAT] Muses de la Maternitat EMPODERADA va ser el segon llibre per un seguit de causalitats. De manera natural sería primer aquest ja que sempre he pensat que la gallina va ser abans que l’ou. En aquest treball aporto eines i reconeixement a les mares, l’origen de la humanitat, la criança de les societats del futur en pura gestació. Aquesta tasca creadora de vida compta sortosament amb grans acompanyants que la respecten i això em toca especialment, ja que jo mateixa soc doula. 

[CAST] Musas de la Maternidad EMPODERADA fue el segundo libro por una serie de causalidades. De manera natural sería primero este, ya que siempre he pensado que la gallina fue antes que el huevo. En este trabajo aporto herramientas y reconocimiento a las madres, el origen de la humanidad, la crianza de las sociedades del futuro en pura gestación. Esta tarea creadora de vida cuenta afortunadamente con grandes acompañantes que la respetan y eso me toca especialmente, ya que yo misma soy doula.

Brief description of the project

Each book on the Muses collection open and close with my reflections as an author, around the concept I group in each book.

In between, my black and white cartoons are the thread of other people’s words. Texts that illustrate the vignettes and not the other way around. A work that defines me especially, because I don’t like being the only voice. Cooperation and diversity are part of my way of seeing the world.

[CAT] Breu descripció del projecte

Cada llibre de la col·lecció Muses obre i tanca amb les meves reflexions com a autora, al voltant del concepte que agrupo a cada llibre.

Entremig, les meves vinyetes en blanc i negre són el fil conductor de les paraules dels altres. Textos que il·lustren les vinyetes i no al revés. Una obra que em defineix especialment, perquè no m’agrada ser l’única veu. La cooperació i la diversitat formen part de la meva manera de veure el món.

[CAST] Breve descripción del proyecto

Cada libro de la colección Musas abre y se cierra con mis reflexiones como autor, alrededor del concepto que agrupo a cada libro.

En medio, mis viñetas en blanco y negro son el hilo conductor de las palabras de otros. Textos que ilustran las viñetas y no al revés. Una obra que me define especialmente, porque no me gusta ser la única voz. La cooperación y la diversidad forman parte de mi manera de ver el mundo.

A %d blogueros les gusta esto: